Законопроєкт "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо спрощення земельних відносин, запровадження механізму єдиного вікна з метою узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника"

05 січня 2021, 09:57

ОБГОВОРЕННЯ!

Зауваження, пропозиції та рекомендації просимо направляти на email головного консультанта секретаріату Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вдовенка В.Г. vdovenko@rada.gov.ua до 10 січня 2021 року.


Проект

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо спрощення земельних відносин, запровадження механізму єдиного вікна з метою узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

         І.  Внести  зміни до таких законодавчих актів:

 

         1. У  Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):

1) статтю 3 після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Земельні відносини, що виникають при наданні і використанні земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів енергетики, в тому числі на підставі договорів про встановлення земельних сервітутів на таких земельних ділянках регулюються цим Кодексом, Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

2) частину сьому статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності для розміщення на них лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури здійснюється без погодження з Кабінетом міністрів України»;

3) статтю 76 після частини третьої доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Земельні ділянки усіх форм власності та категорій надаються в користування для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі шляхом встановлення земельних сервітутів на підставі відповідних договорів, укладених з їх власниками або землекористувачами, зокрема, постійними користувачами або орендарями земельних ділянок, без зміни цільового призначення цих земельних ділянок.

Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування, можуть встановлюватися за договором з їх землекористувачами, без необхідності укладення договору  про встановлення земельного сервітуту з відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, якщо це передбачено відповідним договором користування земельною ділянкою.

У випадку укладення договору про встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування безпосередньо з відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, згода землекористувача не вимагається, якщо інше не визначено відповідним договором користування земельною ділянкою»;

4) статтю 98 після частини четвертої доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у випадку встановлення земельних сервітутів для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури на земельних ділянках державної та комунальної власності»;

5) доповнити частину другу статті 120 абзацом другим такого змісту:

«Набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду є підставою для здійснення державної реєстрації припинення права користування земельною ділянкою  в порядку визначеному законом»;

6) у статті 123:

а) після частини другої доповнити новою частиною 2-1 такого змісту:

«2-1) Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності в користування, в тому числі на умовах сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, замовниками яких є юридичні особи, що є операторами систем розподілу відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – ОСР) здійснюється без надання дозволу на його розроблення відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

ОСР, зацікавлений в одержані у користування земельної ділянки для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури із земель державної та комунальної власності має право замовити розроблення документації із землеустрою щодо її відведення без надання такого дозволу, про що повідомляє відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування письмово або за допомогою програмних засобів Публічної кадастрової карти із зазначенням орієнтовного розміру та місця розташування такої земельної ділянки.

Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування забороняється надавати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у такому повідомленні земельної ділянки у власність чи користування іншим особам протягом шести місяців з дня отримання вказаного повідомлення»;

б) частину шосту після абзацу першого доповнити абзацами другим, третім, четвертим та п’ятим такого змісту:

«ОСР подає до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування розроблений та погоджений в порядку визначеному статтею 186-1 цього Кодексу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування, в тому числі на умовах сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури одночасно з проектом договору про встановлення земельного сервітуту.

У разі якщо орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк  з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не прийняв рішення про надання земельної ділянки у користування, в тому числі на умовах сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійного об’єкту енергетичної інфраструктури або не надав вмотивовану відмову у затвердженні відповідного проекту землеустрою, земельна ділянка вважається наданою у користування, а договір  про встановлення земельного сервітуту вважається укладеним та підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

У рішенні про відмову в наданні земельної ділянки у користування має бути зазначений вичерпний перелік підстав для такої відмови з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Повторне надання відмови у затвердженні відповідного проекту землеустрою з підстав, не зазначених у раніше наданій відмові не допускається, за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови».

 

2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.282):

1) абзац третій частини третьої статті 50 після слів «комунальної власності» доповнити словами «крім випадків розроблення проекту землеустрою здійснюється без надання відповідного дозволу відповідно до Земельного кодексу України»;

2) пункт «а» частини дев’ятої статті 55:

а) після слів «будівлі та споруди, право власності на які зареєстровано» доповнити словами «лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури»;

після слів «власника житлового будинку» доповнити словами «будівлі та споруди, власника або користувача лінійного об’єкту енергетичної інфраструктури».

 

3. У Законі України «Про державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61):

1) частину п’ятнадцяту статті 21 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«Внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру здійснюється протягом одного робочого дня з дня отримання відповідних документів»;

2) у статті 24:

а) частину третю доповнити абзацом шостим такого змісту:

«розробника документації із землеустрою на підставі договору на виконання робіт із землеустрою, укладеного із замовниками такої документації або замовника такої документації»;

б) частину шосту доповнити абзацами сьомим, восьмим та дев’ятим такого змісту:

«Відмова в державній реєстрації земельної ділянки, з підстав не передбачених частиною шостою цієї статті, заборонена.

Державний кадастровий реєстратор зазначає вичерпний перелік підстав для відмови у державній реєстрації земельної ділянки.

При повторному поданні заяви про державну реєстрацію земельної ділянки не допускається відмова у здійсненні державної реєстрації з підстав, не зазначених у раніше наданій відмові (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови)»;

3) у частині третій розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:

після слів «розташований житловий будинок» доповнити словами «будівлі та споруди»;

слова «на який зареєстровано» замінити словами «на які зареєстровано»;

після слів доповнити словами «лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури».

 

4. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553):

1) після частини дев’ятої статі 18 доповнити новою частиною 9-1 такого змісту:

«9-1) Під час проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівлю або споруду набутого в результаті переходу такого права до нового власника, одночасно проводиться державна реєстрація припинення права користування земельною ділянкою попереднього  власника житлового будинку, будівлі або споруди на якій вони розташовані.

Державна реєстрація припинення права користування земельною ділянкою на якій розташований житловий будинок, будівля або споруда права на які переходять до нового власника проводиться без подання відповідної заяви одночасно з державною реєстрацією переходу права власності на відповідний житловий будинок, будівлю або споруду.

 

5. У Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 1, ст.1):

1) у статті 1:

а) після абзацу другого доповнити абзацами двадцять четвертим та двадцять п’ятим такого змісту:

«Енергетична інфраструктура – сукупність об’єктів, призначених для виробництва, передачі і розподілу електричної енергії, в тому числі їх технологічна інфраструктура;

Лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури  - комплекс об’єктів енергетичної інфраструктури, включаючи наземні, надземні та підземні об’єкти, пов’язані повітряними та кабельними лініями та призначені для передачі та розподілу електричної енергії, а також будівлі та споруди, площею до 30 м2, в тому числі, але не виключно, електричні підстанції, трансформаторні підстанції, розподільчі пункти та пристрої, споруди опорних конструкцій, допоміжне обладнання, зв’язані з ними єдиним технологічним процесом, які забезпечують безпечну та надійну експлуатацію, виробництво, передачу і розподіл електричної та теплової енергії»;

в) в абзаці дев’ятому після слів «станція (крім ядерної частини атомної електричної станції)» доповнити новими словами «лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури»;

2) у статті 14:

а) частину першу:

після слів «користування (у тому числі в оренду» доповнити словами «або в користування на умовах сервітуту)»;

після слів «для потреб енергетики» доповнити словами «в тому числі для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

після слів «встановленому Земельним кодексом України» доповнити словами «з урахуванням особливостей визначених цим Законом».

б) у частині другій слова «Об'єкти передачі електричної енергії можуть розміщуватися» замінити словами «Лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури  розміщуються»;

в) у частині третій слова «об'єктів передачі електричної або теплової енергії» замінити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

г) у частині четвертій слова «може здійснюватися» замінити словами «здійснюється»;

3) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:

«Конфігурація і розміри площ земельних ділянок, що надаються для розміщення лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, визначаються за відповідною документацією із землеустрою, з урахуванням державних будівельних норм, охоронних зон та проектів щодо  будівництва таких об’єктів»;

4) у статті 16:

а) у частині першій:

після слів «земельної ділянки» доповнити словами «(в тому числі, але не виключно з орендарем, або постійним користувачем) або за рішенням суду»;

після слів «об'єктів, зазначених у частині» доповнити словом «другій та»;

слово «у частині» замінити словом «у частинах»;

б) у частині третій:

слова «об'єктів передачі електричної енергії» замінити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Земельні сервітути на право прокладання та експлуатації кабельних ліній, встановлюються виключно на період їх будівництва або реконструкції, реставрації, капітального ремонту»;

в) у частині четвертій:

в абзаці другому слова «споруд опорних конструкцій повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв» замінити словами «експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури та їх охоронних зон»;

в абзаці третьому слова «ліній електропередачі» замінити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

в абзаці четвертому слова «ліній електропередачі» замінити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

в абзаці п’ятому слова «ліній електропередачі» замінити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

г) у частині п’ятій:

слова «та обслуговування об'єктів передачі електричної енергії» замінити словами «розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

слово «постійними» виключити;

д) абзац перший частини шостої після слів «експлуатуючим підприємством» доповнити словами «або за рішенням суду»;

е) після частини шостої доповнити частинами сьомою, восьмою та дев’ятою такого змісту:

«Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування, можуть встановлюватися за договором з їх землекористувачами, без необхідності укладення договору  про встановлення земельного сервітуту з відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, якщо це передбачено відповідним договором користування земельною ділянкою.

У випадку укладення договору про встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування безпосередньо з відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, згода землекористувача не вимагається, якщо інше не визначено відповідним договором користування земельною ділянкою.

Укладення договору про встановлення земельного сервітуту з органом виконавчої влади або місцевого самоврядування здійснюється в порядку визначеному ст. 16-1 цього Закону»;

У зв’язку з цим частини сьому – п’ятнадцяту вважати відповідно частинами десятою – вісімнадцятою;

є) у частині восьмій:

слова «дані про земельну ділянку, на якій встановлюється земельний сервітут» виключити;

після слів «на яку поширюється дія земельного сервітуту» доповнити словами «місце розташування земельної ділянки, кадастровий номер, розмір плати за встановлення сервітуту, строк дії сервітуту»;

ж) частину восьму доповнити новим реченням такого змісту:

«Типова форма договору про встановлення земельного сервітуту затверджується Кабінетом міністрів України»;

з) частину десяту викласти в такій редакції:

«Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі та в порядку, визначеному Законом України «Про державний земельний кадастр»;

и) частину тринадцяту після слів «встановлений сервітут» доповнити словами «або за домовленістю сторін»;

і) частину чотирнадцяту після слів «про встановлення сервітутів» доповнити словами «за бажанням сторін»;

ї) після частини чотирнадцятої доповнити частинами п’ятнадцятою та шістнадцятою такого змісту:

«У разі переходу права власності на лінійний об'єкт енергетичної інфраструктури або інший об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, право земельного сервітуту переходить до нового власника такого об'єкта  на тих самих умовах. Волевиявлення землевласника (землекористувача) та внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту не вимагаються.

Документи, що підтверджують набуття права власності на об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, є підставою для державної реєстрації переходу  права земельного  сервітуту»;

У зв’язку з цим частину шістнадцяту вважати частиною сімнадцятою.

5) після статті 16 доповнити новою статтею 16-1 такого змісту:

«Стаття 16-1. Порядок укладення договору про встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Експлуатуюче підприємство, яке має намір укласти договір про встановлення сервітуту на земельній ділянці державної або комунальної власності для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, зареєстрованій у Державному земельному кадастрі звертається з відповідним клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, передають у власність або користування таку земельну ділянку.

До клопотання додаються підписаний уповноваженою особою експлуатуючого підприємства проект договору про встановлення земельного сервітуту.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах повноважень протягом п’яти робочих днів розглядає подане клопотання з доданими до нього документами, підписує договір про встановлення земельного сервітуту або надає вмотивовану відмову у його укладенні.

В укладенні договору може бути відмовлено виключно у разі:

клопотання разом з доданими документами подане до органу до повноважень якого не відноситься передача у власність або користування такої земельної ділянки;

разом з клопотанням не подано проект договору про встановлення земельного сервітуту;

запропонований проект договору  про встановлення сервітуту не містить всіх істотних умов, визначених у статті 16 цього Закону.

Відмова з інших підстав, не визначених в цій статті не допускається, така відмова є нікчемною з моменту її надання та не перешкоджає у здійсненні державної реєстрації договору про встановлення земельного сервітуту.

У разі якщо у встановлений строк експлуатуюче підприємство не отримало підписаний уповноваженою особою відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування договір про встановлення земельного сервітуту або вмотивовану відмову в укладенні такого договору, або отримало відмову в укладенні договору з підстав не передбачених частиною другою цієї статті такий договір вважається укладеним та підлягає державній реєстрації.

Розмір плати за встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності визначається на рівні розміру земельного податку, визначеного відповідно до Податкового кодексу України».

 

 

6. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312):

1) статтю 1 доповнити після пункту 1 новим пунктом 1-1 такого змісту:

«1-1) термін «лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури» вживається у значенні наведеному в Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

2) у статті 21:

а) у частині першій:

після слів «за умови дотримання замовником» доповнити словами «процедури приєднання зазначеної»;

слова «кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу» замінити словами «кодексі системи передачі та кодексі систем розподілу»;

б) частину першу доповнити абзацами другим, третім, четвертим та п’ятим такого змісту:

«Відмова в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу з підстав прямо не передбачених цим законом та/або кодексом системи передачі не допускається.

Відмова в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу повинна містити посилання на конкретну норму цього закону та кодексу систем передачі, яка не дотримана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідної послуги з приєднання електроустановок замовника.

Залишення оператором системи передачі або оператором системи розподілу  заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачі або системи розподілу з будь-яких підстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, відмова у її прийнятті не допускається.

За порушення вимог абзацу другого, третього та четвертого цієї частини посадові особи оператора системи передачі та оператора системи розподілу несуть відповідальність визначену законом»;

в) після частини шостої доповнити новою частиною 6-1 такого змісту:

«6-1. Для цілей узгодження із заінтересованими особами, зокрема з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання (далі-проектної документації), отримання від заінтересованих осіб, зокрема органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів та відомостей, вихідних даних, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні та транспортні мережі, умов та обмежень, дозволів необхідних для розроблення та подальшого узгодження проектної документації та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, обміну відповідною інформацією, документами та відомостями запроваджується механізм «єдиного вікна».

Механізм «єдиного вікна» надає можливість взаємодії розробників проектної документації, її замовників, операторів систем розподілу, виконавців будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт із заінтересованими особами, зокрема з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, шляхом подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» проектної документації, документів та відомостей, інформаційних повідомлень, звернень, заяв, запитів та отримання необхідної інформації, документів, відомостей, узгоджень, дозволів, отримання яких передбачено законодавством.

Порядок функціонування Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації», визначається цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;

г) у частині сьомій:

у абзаці першому після слів «частини приєднання» доповнити словами «у разі будівництва, реконструкції електроустановок замовника потужністю 400 кВт і більше»;

після абзацу другого доповнити третім абзацом такого змісту:

«Розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) потужністю до 400 кВт,  а також заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення  відповідних об’єктів електроенергетики здійснюється виключно оператором системи розподілу»;

ґ) у частині сімнадцятій після абзацу першого доповнити другим абзацом такого змісту:

«Регулятор в обов’язковому порядку здійснює перевірку обґрунтованості та достовірності відображених у відповідному звіті розмірів фактичних витрат оператора системи передачі та оператора системи розподілу на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж»;

д) частину двадцяту доповнити новим реченням такого змісту:

«Оператори системи передачі, оператори системи розподілу несуть відповідальність за не оприлюднення вказаної інформації, а також за достовірність оприлюдненої інформації»;

е) після частини двадцятої доповнити новою частиною 21 такого змісту:

«21. У випадку, якщо земельна ділянка або  електроустановки замовника, які потрібно приєднати, знаходяться на території електрифікованій (або території, що планується до електрифікації) іншим замовником (замовниками), оператор системи розподілу не має права відмовити у приєднанні на цій підставі»;

3) у статті 77:

а) частині другій:

пункт 8 після слів «або системи розподілу» доповнити словами «відмова в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу з підстав прямо не передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом системи передачі, залишення оператором системи передачі або оператором системи розподілу  заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачі або системи розподілу з будь-яких підстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, відмова у її прийнятті»;

після пункту 8 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

«8-1) Не оприлюднення інформації або оприлюднення недостовірної інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі оператора систем розподілу напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці оператора систем розподілу) інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі»;

б) пункті 4 частини четвертої:

підпункт «г» після слів «непередбачених законом випадках» доповнити словами «відмову в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу з підстав прямо не передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом системи передачі, залишення оператором системи передачі або оператором системи розподілу  заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачі або системи розподілу з будь-яких підстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, відмова у її прийнятті»;

після підпункту «г» доповнити підпунктом «д» такого змісту:

«д) за не оприлюднення інформації або оприлюднення недостовірної інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі оператора систем розподілу напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці оператора систем розподілу) інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі»;

4) доповнити новим розділом ХVІІ такого змісту:

«РОЗДІЛ ХVІІ Механізм «єдиного вікна»

Стаття 78. Реалізація механізму «єдиного вікна»

1. Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» функціонує у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

2.Технічним адміністратором Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» є державне унітарне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації та здійснює заходи з його адміністрування, його технологічне забезпечення, технічну підтримку (впровадження, якісну та безперебійну роботу, оновлення, модифікацію, усунення помилок, забезпечення цілісності та автентичності вихідного програмного коду), а також збереження та захист інформації, відомостей (даних).

3. Інформація, відомості (дані), які містяться в Єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації», зберігаються постійно, електронні документи зберігаються відповідно до законодавства у сфері архівної справи та діловодства.

4. Програмними засобами Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» автоматично блокується можливість подання замовником та/або розробником електронного документа у разі не підтвердження справжності КЕП та/або електронної печатки під час підписання такого документа шляхом накладення КЕП та/або електронної печатки.

5. Єдиний державний інформаційний веб-портал  «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» ведеться українською мовою та функціонує цілодобово сім днів на тиждень.

6. Для здійснення взаємодії заінтересованих осіб, передбаченої частиною 6-1 статті 21 цього Закону, забезпечується можливість обміну інформацією з відповідними інформаційно-телекомунікаційними системами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

7. Проектна документація, заяви (запити) подаєються розробником або замовником проектної документації, виконавцями будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт заінтересованим особам через Єдиний державний інформаційний веб-портал  «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» у формі електронного документа з накладеним КЕП чи електронної печатки з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Проходження в діловодстві заінтересованої особи одного і того ж документа в електронній та паперовій формі не допускається.

8. Під час взаємодії розробників проектної документації, її замовників, виконавців будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт та заінтересованих осіб, зокрема органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з використанням механізму "єдиного вікна" забезпечується додержання вимог щодо конфіденційності інформації.

9. Запитувана інформація, документи та відомості, вихідні дані, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні та транспортні мережі, умови та обмеження, дозволи необхідні для розроблення та подальшого узгодження проектної документації та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт надаються заінтересованими особами, зокрема органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями за результатами розгляду електронних документів через Єдиний державний інформаційний веб-портал  «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» протягом п’яти робочих днів з моменту надходження заяви (звернення, запиту), якщо менший строк для їх надання не передбачений законодавством.

За несвоєчасне надання або не надання запитуваних документів та відомостей, вихідних даних, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні та транспортні мережі, умов та обмежень, дозволів необхідних для розроблення та узгодження проектної документації та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, несвоєчасне узгодження проектної документації посадові особи органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність визначену законом.

10.Проектна документація подається заінтересованим особам  її розробником або замовником в електронній формі через Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації».

Заінтересовані особи протягом 10 робочих днів з дня подання проектної документації розглядають її та за результатами розгляду узгоджують проектну документацію або надають свої зауваження та пропозиції.

Зауваження та пропозиції повинні обов’язково містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

Розробник проектної документації за необхідності здійснює її коригування та приведення у відповідність до вимог стандартів та нормативних документів з урахуванням наданих зауважень. Повторне узгодження проектної документації здійснюється за бажанням замовника та/або розробника, але у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту її повторного подання. 

Розробник проектної документації несе відповідальність за повноту врахування наданих заінтересованою особою зауважень та рекомендацій, відповідність проектної документації вимогам стандартів та нормативних документів.

У випадку не узгодження заінтересованою особою або не надання зауважень у передбачений цією статтею строк, проектна документація вважається узгодженою відповідною заінтересованої особою.

Відповідальність за можливі збитки завдані внаслідок несвоєчасного узгодження або неузгодження проектної документації заінтересованою особою, в тому числі збитки спричинені виконанням будівельно-монтажних робіт несе така заінтересована особа.

Узгодження проектної документації здійснюється заінтересованими особами самостійно та незалежно від її узгодження іншими заінтересованими особами.

11. Матеріали, складені за результатами виконання топографо-геодезичних робіт, необхідні для цілей розроблення проектної документації, виконання будівельно-монтажних робіт, у випадку якщо проведення топографо-геодезичних робіт передбачено вимогами стандартів та нормативних документів не підлягають погодженню органами державної влади або органами місцевого самоврядування, установами та організаціями та затверджуються замовниками таких робіт.

Внесені до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» матеріали, складені за результатами виконання топографо-геодезичних робіт входять до складу геопросторових даних містобудівного кадастру, які можуть використовуватись для розроблення проектної документації без виконання топографо-геодезичних робіт на відповідній території.

12. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації узгоджують проектну документацію, надають інформацію, документи та відомості, вихідні дані, умови, обмеження та дозволи необхідні для розроблення проектної документації  та виконання будівельно-монтажних робіт виключно через єдиний державний інформаційний веб-портал Єдине вікно замовників та розробників проектної документації».

13. Дія положень цієї статті не поширюється на випадки узгодження проектної документації із власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок. Узгодження проектної документації із землевласниками (землекористувачами) здійснюється відповідно до законодавства.

14. У випадку, якщо інформацію, документи та відомості, вихідні дані в тому числі про наявні та запроектовані інженерні та транспортні мережі, умови та обмеження, що є необхідними для розроблення проектної документації та подальшого виконання будівельно-монтажних робіт можливо отримати із загальнодоступних  національних інформаційних систем, реєстрів та систем органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій або якщо така інформація, документи та відомості оприлюднені в мережі Інтернет та такі відомості є достатніми для розроблення відповідної проектної документації та виконання будівельно-монтажних робіт узгодження проектної документації із заінтересованими особами не вимагається.

15. Для розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника та проектування лінійної частини приєднання до точки приєднання електроустановок замовника, розташованих на межі земельної ділянки замовника, а також для подальшого узгодження проектної документації із заінтересованими сторонами, наявність розробленого та погодженого проекту будівництва та схеми вертикального планування не вимагається.

Стаття 79. Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації».

1. Функціональними можливостями єдиного державного порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» забезпечується:

1) електронний документообіг між замовниками або розробниками проектної документації та заінтересованими особами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

2) передача результатів топографо-геодезичних робіт їх виконавцями відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, отримання відомостей про раніше виконані топографо-геодезичні роботи на відповідній території та матеріалів, складених за результатами їх виконання;

3) отримання, розгляд уповноваженими особами електронних документів, поданих замовником або розробником (крім тих, які опрацьовуються автоматично), з автоматичною фіксацією часу відправлення та часу отримання, цілісність та автентичність електронних документів;

5) автоматичне направлення повідомлення про стан розгляду електронних документів та прийняте за результатами їх розгляду відповідне рішення на адресу електронної пошти та вебсторінку користувача;

6) електронна інформаційна взаємодія з іншими електронними інформаційними системами.

7) інтеграція з Єдиним державним порталом адміністративних послуг, іншими інформаційними системами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, електронними платіжними системами, що дають можливість сформувати платіжний документ та оплатити його;

8) подання проектної документації, її розгляд та одночасне узгодження заінтересованими особами, зокрема органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) отримання вихідних даних про існуючі та раніше запроектовані інженерні мережі;

10) подання уповноваженому органу місцевого самоврядування повідомлення про порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням будівельно-монтажних та пусконалагоджуваних робіт відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

11) подання замовниками або розробниками проектної документації, виконавцями будівельно-монтажних робіт документів, відомостей, заяв, запитів та отримання зворотної інформації, документів, відомостей та відповідей, необхідних погоджень, обов’язковість отримання яких передбачена законодавством;

12) отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів та відомостей, вихідних даних, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні мережі, необхідних для розроблення проектної документації та виконання будівельно-монтажних робіт,  у випадку якщо така інформація не оприлюднена в мережі Інтернет або відсутня у містобудівному кадастрі, національних публічних реєстрах, інших реєстрах та системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпеченням можливості їх отримання заявниками».

У зв’язку з цим розділ XVII Прикінцеві та перехідні положення вважати розділом XVIIІ.

 

7. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343):

1) статтю 1 доповнити пунктом 17 такого змісту:

«термін «лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури» вживається у значенні наведеному в Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

2) частину другу статті 22 доповнити абзацом четвертим та п’ятим такого змісту:

«Містобудівний кадастр також включає геопросторові дані про інженерно-геологічні умови, об’єкти інженерно-транспортної  інфраструктури, наявні та запроектовані інженерні мережі, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, розподіл потужностей інженерних мереж, інформацію про наявні вільні потужності та видані технічні умови.    

Оновлення зазначених геопросторових даних здійснюється уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі інформації, поданої суб’єктами природних монополій, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями протягом п’яти календарних днів з моменту її подання. Оновлення інформації може здійснюватися шляхом електронної інформаційної взаємодії у режимі реального часу між інформаційно-телекомунікаційною системою ведення містобудівного кадастру та електронними інформаційними системами суб’єктів природних монополій, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій»;

3) у пункті четвертому частини третьої статті 24:

а) слова «лінійних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури» замінити словами «лінійних об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури»;

б) слова «ліній електропередачі» виключити;

4) у частині четвертій статті 34:

а) в абзаці першому:

слова «ліній електропередачі, зв’язку» замінити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури,  ліній зв’язку»;

після слів «інженерно-транспортної інфраструктури» доповнити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

б) в абзаці другому після слів «інженерно-транспортної інфраструктури» доповнити словами «лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури»;

в) після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Нове будівництво лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, що здійснюється відповідно до містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади,  генерального плану міста, детального плану території, плану розвитку мереж тощо), в тому числі в межах червоних ліній, коридорів інженерних комунікацій на земельних ділянках державної чи комунальної власності, не наданих у власність або користування фізичних та юридичних осіб здійснюється без набуття права власності чи користування такими земельними ділянками»;

5) у частині третій статті 37:

а) абзац другий після слів «копія договору суперфіцію» доповнити словами «копія договору про встановлення земельного сервітуту»;

б) після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«У разі здійснення нового будівництва лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури відповідно до містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади,  генерального плану міста, детального плану території, плану розвитку мереж тощо) на земельній ділянці державної чи комунальної власності, не наданій у власність або користування фізичних та юридичних осіб копія документа, що посвідчує право власності чи користування такою земельною ділянкою не подається».

 

8. У Законі України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 49, ст.517):

1) частину першу статті 26-1:

а) після абзацу четвертого доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:

«особами, які здійснюють будівельно-монтажні роботи з будівництва лінійних об’єктів інженерної інфраструктури.

Про початок виконання таких робіт особа, яка має намір їх здійснювати не пізніше ніж за один робочий день повідомляє про це відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради. У такому разі право на порушення об’єктів благоустрою виникає з дати, зазначеної як дата початку виконання будівельно-монтажних робіт відповідною особою».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

б) в абзаці першому слово «четвертим» замінити словом «п’ятим».

 

9. У Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 5-6, ст.46):

1) після абзацу третього статті 13 доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

«Роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності не потребують отримання замовниками та/або виконавцями таких робіт дозволу органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування на їх проведення.

Матеріали, складені за результатами виконання робіт із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності не підлягають погодженню органами державної влади або органами місцевого самоврядування, установами та організаціями та затверджуються замовниками таких робіт та включаються до складу геопросторових даних містобудівного кадастру»;

У зв’язку з цим пукти третій - сьомий вважати пунктами п’ятим - дев’ятим.

 

10. У Законі України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.42):

1) частину першу статті 1:

а) в абзаці першому після слова «до інформації» доповнити словами «в тому числі шляхом розміщення розпорядниками (володільцями) у відкритому доступі в мережі Інтернет про»;

після пункту 15 доповнити пунктом 16 такого змісту:

«16) відомості про наявні та запроектовані інженерні мережі, включаючи всю наявну проектну документацію щодо таких мереж, а також всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі»;

 

 

11. У Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 37, ст.277):

1) у статті 6:

а) частину третю після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій»;

б) частину четверту:

після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «юридичні особи  публічного права, суб’єкти природних монополій»;

після слів «а фізичні особи та» доповнити словом «інші»;

в) частину п’яту після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій»;

г) після абзацу першого частини п’ятої доповнити абзацом другим такого змісту:

«За не оприлюднення геопросторових даних та метаданих, щодо яких законом встановлена обов’язковість їх оприлюднення, посадові особи органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, суб’єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність згідно із законом»;

д) в частині шостій «місцевого самоврядування»  доповнити словами «юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій»;

е) в частині сьомій «місцевого самоврядування» доповнити словами «юридична особа  публічного права, суб’єкт природних монополій»;

є) в частині восьмій «місцевого самоврядування» доповнити словами «юридичних осіб публічного права, суб’єктів природних монополій»;

ж) в частині дев’ятій «місцевого самоврядування» доповнити словами «юридичної особи  публічного права, суб’єкта природної монополії».

 

12. У Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315):

1) абзац тринадцятий пункту 10 частини третьої статті 2:

а) після слова «будівництво» доповнити словом «повітряних»;

б) словосполучення «(повітряних та кабельних)» виключити;

б) цифру "110" замінити цифрою "220".

 

          ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.

           1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень підпункту б, пункту 2 частини 6 розділу І в частині здійснення розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) потужністю до 400 кВт та заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики виключно операторами системи розподілу, які набирають чинності через 18 місяців з дня опублікування цього Закону.

2.Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам природних монополій, у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити оприлюднення та внесення до містобудівного кадастру відомостей про геопросторові дані про територію, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, об’єкти інженерної інфраструктури, наявні та запроектовані інженерні мережі, розподіл потужностей інженерних мереж, наявні вільні потужності та отримані технічні умови, а також відомості, передбачені пунктами 4-9 частини п’ятої статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

3. Установити, що:

відомості, які підлягають внесенню до містобудівного кадастру відповідно до законодавства  та не внесені до нього, не можуть бути використані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, а документи/дії, створені/проведені з їх використанням, є недійсними (крім документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю);

4. Кабінету міністрів України  забезпечити:

1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити створення, та функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2) забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова

Верховної Ради України                                                      Д. О. Разумков

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України

та інших законодавчих актів щодо спрощення земельних відносин,

запровадження механізму єдиного вікна з метою

узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовників»

 

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27)

Стаття 3. Регулювання земельних відносин

 

Стаття 3. Регулювання земельних відносин

 

Норма відсутня

3. Земельні відносини, що виникають при наданні і використанні земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів енергетики, в тому числі на підставі договорів про встановлення земельних сервітутів на таких земельних ділянках регулюються цим Кодексом, Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

 

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок

7. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України

 

 

Відсутня

 

7. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України

 

Зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності для розміщення на них лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури здійснюється без погодження з Кабінетом міністрів України.

 

Стаття 76. Землі енергетичної системи

 

Стаття 76. Землі енергетичної системи

 

Відсутня

4. Земельні ділянки усіх форм власності та категорій надаються в користування для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі шляхом встановлення земельних сервітутів на підставі відповідних договорів, укладених з їх власниками або землекористувачами, зокрема, постійними користувачами або орендарями земельних ділянок, без зміни цільового призначення цих земельних ділянок.

Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування, можуть встановлюватися за договором з їх землекористувачами, без необхідності укладення договору  про встановлення земельного сервітуту з відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, якщо це передбачено відповідним договором користування земельною ділянкою.

У випадку укладення договору про встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування безпосередньо з відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, згода землекористувача не вимагається, якщо інше не визначено відповідним договором користування земельною ділянкою.

 

 

 

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту

4. Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

Норма відсутня

 

4. Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

5.Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у випадку встановлення земельних сервітутів для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури на земельних ділянках державної та комунальної власності

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду

2. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Відсутня.

 

2. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду є підставою для здійснення державної реєстрації припинення права користування земельною ділянкою  в порядку визначеному законом.

Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування

 

Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування

2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.

відсутня

 

2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.

2-1) Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності в користування, в тому числі на умовах сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, замовниками яких є юридичні особи, що є операторами систем розподілу відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – ОСР) здійснюється без надання дозволу на його розроблення відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

ОСР, зацікавлений в одержані у користування земельної ділянки для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури із земель державної та комунальної власності має право замовити розроблення документації із землеустрою щодо її відведення без надання такого дозволу, про що повідомляє відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування письмово або за допомогою програмних засобів Публічної кадастрової карти із зазначенням орієнтовного розміру та місця розташування такої земельної ділянки.

Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування забороняється надавати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у такому повідомленні земельної ділянки у власність чи користування іншим особам протягом шести місяців з дня отримання вказаного повідомлення.

6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.

 

 

 

Відсутня

6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.

 

 

ОСР подає до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування розроблений та погоджений в порядку визначеному статтею 186-1 цього Кодексу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування, в тому числі на умовах сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури одночасно з проектом договору про встановлення земельного сервітуту.

У разі якщо орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк  з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не прийняв рішення про надання земельної ділянки у користування, в тому числі на умовах сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійного об’єкту енергетичної інфраструктури або не надав вмотивовану відмову у затвердженні відповідного проекту землеустрою, земельна ділянка вважається наданою у користування, а договір  про встановлення земельного сервітуту вважається укладеним та підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

У рішенні про відмову в наданні земельної ділянки у користування має бути зазначений вичерпний перелік підстав для такої відмови з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Повторне надання відмови у затвердженні відповідного проекту землеустрою з підстав, не зазначених у раніше наданій відмові не допускається, за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови.

 

Закон України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.282)

Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

завдання на розроблення проекту землеустрою;

пояснювальну записку;

копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);

 

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

завдання на розроблення проекту землеустрою;

пояснювальну записку;

копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності), крім випадків розроблення проекту землеустрою здійснюється без надання відповідного дозволу відповідно до Земельного кодексу України;

 

Стаття 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Стаття 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється без надання дозволу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у разі передачі:

а) у власність чи користування земельної ділянки державної чи комунальної власності, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано. Така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку;

 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється без надання дозволу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у разі передачі:

а) у власність чи користування земельної ділянки державної чи комунальної власності, на якій розташовано житловий будинок, будівлі та споруди, право власності на які зареєстровано, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури. Така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку, будівлі та споруди, власника або користувача лінійного об’єкту енергетичної інфраструктури

Закон України «Про державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61)

Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру

Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру

15. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідних документів, якщо цим Законом не встановлено інший строк для здійснення цих дій.

Норма відсутня

 

15. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідних документів, якщо цим Законом не встановлено інший строк для здійснення цих дій.

Внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру здійснюється протягом одного робочого дня з дня отримання відповідних документів.

Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки

Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки

3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:

особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності);

замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі внесення до Державного земельного кадастру за результатами проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого масиву)

 

 

 

5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;

за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у державній реєстрації земельної ділянки.

 

3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:

особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності);

замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі внесення до Державного земельного кадастру за результатами проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого масиву);

розробника документації із землеустрою на підставі договору на виконання робіт із землеустрою, укладеного із замовниками такої документації або замовника такої документації.

5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;

за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у державній реєстрації земельної ділянки.

Відмова в державній реєстрації земельної ділянки, з підстав не передбачених частиною шостою цієї статті, заборонена.

Державний кадастровий реєстратор зазначає вичерпний перелік підстав для відмови у державній реєстрації земельної ділянки.

При повторному поданні заяви про державну реєстрацію земельної ділянки не допускається відмова у здійсненні державної реєстрації з підстав, не зазначених у раніше наданій відмові (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

Розділ VІІ. Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VІІ. Прикінцеві та перехідні положення

3. Установити, що у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.

 

3. Установити, що у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, будівлі та споруди право власності на які зареєстровано, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553)

Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав

Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав

Відсутня

9-1) Під час проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівлю або споруду набутого в результаті переходу такого права до нового власника, одночасно проводиться державна реєстрація припинення права користування земельною ділянкою попереднього  власника житлового будинку, будівлі або споруди на якій вони розташовані.

Державна реєстрація припинення права користування земельною ділянкою на якій розташований житловий будинок, будівля або споруда права на які переходять до нового власника проводиться без подання відповідної заяви одночасно з державною реєстрацією переходу права власності на відповідний житловий будинок, будівлю або споруду.

 

 

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 1, ст.1)

Стаття 1. Терміни та їх визначення

 

Стаття 1. Терміни та їх визначення

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об'єкт енергетики - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики тощо

 

Лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури  - комплекс об’єктів енергетичної інфраструктури, включаючи наземні, надземні та підземні об’єкти, пов’язані повітряними та кабельними лініями та призначені для передачі та розподілу електричної енергії, а також будівлі та споруди, площею до 30 м2, в тому числі, але не виключно, електричні підстанції, трансформаторні підстанції, розподільчі пункти та пристрої, споруди опорних конструкцій, допоміжне обладнання, зв’язані з ними єдиним технологічним процесом, які забезпечують безпечну та надійну експлуатацію, виробництво, передачу і розподіл електричної та теплової енергії

 

Енергетична інфраструктура – сукупність об’єктів, призначених для виробництва, передачі і розподілу електричної енергії, в тому числі їх технологічна інфраструктура.

 

об'єкт енергетики - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики тощо

 

Стаття 14. Порядок надання та використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики

 

Стаття 14. Порядок надання та використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики

 

Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються у власність і користування (у тому числі в оренду) для потреб енергетики за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень та в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

 

Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються у власність і користування (у тому числі в оренду або в користування на умовах сервітуту) для потреб енергетики, в тому числі для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням особливостей визначених цим Законом.

Об'єкти передачі електричної енергії можуть розміщуватися на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення. На землях, віднесених до категорії земель, визначених пунктом "ж" частини першої статті 19 Земельного кодексу України, можуть розміщуватися об’єкти альтернативної енергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок

 

Лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури  розміщуються на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення. На землях, віднесених до категорії земель, визначених пунктом "ж" частини першої статті 19 Земельного кодексу України, можуть розміщуватися об’єкти альтернативної енергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок

Для будівництва, розміщення та експлуатації об'єктів передачі електричної або теплової енергії земельні ділянки всіх форм власності, за договором з власником чи користувачем земельної ділянки, можуть використовуватися також шляхом встановлення постійних або строкових земельних сервітутів без зміни цільового призначення цих земельних ділянок

 

Для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури земельні ділянки всіх форм власності, за договором з власником чи користувачем земельної ділянки, можуть використовуватися також шляхом встановлення постійних або строкових земельних сервітутів без зміни цільового призначення цих земельних ділянок

 

Відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, для будівництва об'єктів енергетики може здійснюватися в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"

Відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, для будівництва об'єктів енергетики здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"

Стаття 15. Визначення розмірів і конфігурації земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики

Стаття 15. Визначення розмірів і конфігурації земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики

Конфігурація і розміри площ, що надаються для розміщення трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів, струмопроводів, пристроїв і споруд, що належать до електричних мереж, визначаються за проектами їх будівництва відповідно до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Конфігурація і розміри площ земельних ділянок, що надаються для розміщення лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, визначаються за відповідною документацією із землеустрою, з урахуванням державних будівельних норм, охоронних зон та проектів щодо  будівництва таких об’єктів

 

Стаття 16. Встановлення земельних сервітутів для розміщення об'єктів енергетики та передачі електроенергії

 

Стаття 16. Встановлення земельних сервітутів для розміщення об'єктів енергетики та передачі електроенергії

 

Підприємства, які будують чи експлуатують об'єкти енергетики та передачі електричної енергії, мають право використовувати земельні ділянки за договором про встановлення земельного сервітуту з власником чи користувачем земельної ділянки для розміщення об'єктів, зазначених у частині четвертій цієї статті, на праві постійних або строкових земельних сервітутів.

 

 

 

….

Підприємства, які будують чи експлуатують об'єкти енергетики та передачі електричної енергії, мають право використовувати земельні ділянки за договором про встановлення земельного сервітуту з власником чи користувачем земельної ділянки (в тому числі, але не виключно з орендарем, або постійним користувачем) або за рішенням суду  для розміщення об'єктів, зазначених у частинах другій та четвертій цієї статті, на праві постійних або строкових земельних сервітутів

Строкові земельні сервітути можуть встановлюватися на період будівництва чи проведення планових ремонтних робіт об'єктів передачі електричної енергії

 

 

Строкові земельні сервітути можуть встановлюватися на період будівництва чи проведення планових ремонтних робіт лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури.

Земельні сервітути на право прокладання та експлуатації кабельних ліній, встановлюються виключно на період їх будівництва або реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Постійні або строкові земельні сервітути можуть встановлюватися для:

будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розміщення споруд опорних конструкцій повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв;

 

проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації ліній електропередачі;

 

розміщення на земельній ділянці інформаційних щитів, попереджувальних знаків, які стосуються будівництва та експлуатації ліній електропередачі;

проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт для будівництва ліній електропередачі.

 

Постійні або строкові земельні сервітути можуть встановлюватися для:

будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури та їх охоронних зон

 

проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури;

 

розміщення на земельній ділянці інформаційних щитів, попереджувальних знаків, які стосуються будівництва та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури;

проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт для будівництва лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури

Земельні сервітути щодо права будівництва та обслуговування об'єктів передачі електричної енергії встановлюються на підставі договору про встановлення земельного сервітуту між експлуатуючим підприємством та власниками чи постійними користувачами земельних ділянок, укладеному в порядку, встановленому Цивільним кодексом України.

 

Земельні сервітути щодо права будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури встановлюються на підставі договору про встановлення земельного сервітуту між експлуатуючим підприємством та власниками чи постійними користувачами земельних ділянок, укладеному в порядку, встановленому Цивільним кодексом України.

Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у власність чи користування, встановлюються за договором з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених Земельним кодексом України, та експлуатуючим підприємством.

 

Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у власність чи користування, встановлюються за договором з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених Земельним кодексом України, та експлуатуючим підприємством або за рішенням суду.

Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування, можуть встановлюватися за договором з їх землекористувачами, без необхідності укладення договору  про встановлення земельного сервітуту з відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, якщо це передбачено відповідним договором користування земельною ділянкою.

У випадку укладення договору про встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування безпосередньо з відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, згода землекористувача не вимагається, якщо інше не визначено відповідним договором користування земельною ділянкою.

Укладення договору про встановлення земельного сервітуту з органом виконавчої влади або місцевого самоврядування здійснюється в порядку визначеному ст. 16-1 цього Закону.

У договорі про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії зазначаються: зміст земельного сервітуту, кадастровий номер земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут (за наявності), площа земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, дані про земельну ділянку, на якій встановлюється земельний сервітут

 

У договорі про встановлення земельного сервітуту для розміщення об'єктів енергетики та передачі електричної енергії зазначаються: зміст земельного сервітуту, кадастровий номер земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут (за наявності), площа земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, дані про земельну ділянку, на якій встановлюється земельний сервітут, місце розташування земельної ділянки, кадастровий номер, розмір плати за встановлення сервітуту, строк дії сервітуту.

Типова форма договору про встановлення земельного сервітуту затверджується Кабінетом міністрів України.

Межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, наносяться на кадастровий план земельної ділянки і за необхідності переносяться в натуру (на місцевість) та закріплюються відповідними межовими знаками.

Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації

Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі та в порядку, визначеному Законом України «Про державний земельний кадастр»

Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації.

Фінансування робіт із землеустрою, необхідних для встановлення сервітутів, та їх державна реєстрація здійснюються за рахунок коштів осіб, на користь яких встановлений сервітут

Фінансування робіт із землеустрою, необхідних для встановлення сервітутів, та їх державна реєстрація здійснюються за рахунок коштів осіб, на користь яких встановлений сервітут або за домовленістю сторін.

Дія сервітуту, встановленого відповідно до цієї статті, зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлено сервітут, до іншої особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут. У таких випадках до раніше укладених договорів про встановлення сервітутів можуть вноситися відповідні зміни, якщо інше не передбачено договором

Дія переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлено сервітут, до іншої особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут. У таких випадках до раніше укладених договорів про встановлення сервітутів за бажанням сторін можуть вноситися відповідні зміни, якщо інше не передбачено договором.

У разі переходу права власності на лінійний об'єкт енергетичної інфраструктури або інший об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, право земельного сервітуту переходить до нового власника такого об'єкта  на тих самих умовах. Волевиявлення землевласника (землекористувача) та внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту не вимагаються. Документи, що підтверджують набуття права власності на об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, є підставою для державної реєстрації переходу  права земельного  сервітуту.

Стаття відсутня

Стаття 16-1. Порядок укладення договору про встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

 

 

Експлуатуюче підприємство, яке має намір укласти договір про встановлення сервітуту на земельній ділянці державної або комунальної власності для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, зареєстрованій у Державному земельному кадастрі звертається з відповідним клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, передають у власність або користування таку земельну ділянку.

      До клопотання додаються підписаний уповноваженою особою експлуатуючого підприємства проект договору про встановлення земельного сервітуту.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах повноважень протягом п’яти робочих днів розглядає подане клопотання з доданими до нього документами, підписує договір про встановлення земельного сервітуту або надає вмотивовану відмову у його укладенні.

 

В укладенні договору може бути відмовлено виключно у разі:

клопотання разом з доданими документами подане до органу до повноважень якого не відноситься передача у власність або користування такої земельної ділянки;

разом з клопотанням не подано проект договору про встановлення земельного сервітуту;

запропонований проект договору  про встановлення сервітуту не містить всіх істотних умов, визначених у статті 16 цього Закону.

Відмова з інших підстав, не визначених в цій статті не допускається, така відмова є нікчемною з моменту її надання та не перешкоджає у здійсненні державної реєстрації договору про встановлення земельного сервітуту.

 

У разі якщо у встановлений строк експлуатуюче підприємство не отримало підписаний уповноваженою особою відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування договір про встановлення земельного сервітуту або вмотивовану відмову в укладенні такого договору, або отримало відмову в укладенні договору з підстав не передбачених частиною другою цієї статті такий договір вважається укладеним та підлягає державній реєстрації.

 

Розмір плати за встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності визначається на рівні розміру земельного податку, визначеного відповідно до Податкового кодексу України.

 

Закон України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312)

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

 

Відсутня

1-1)термін «лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури» вживається у значенні наведеному в Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»

Стаття 21. Приєднання електроустановок до електричних мер

Стаття 21. Приєднання електроустановок до електричних мереж

 

1. Оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу за умови дотримання замовником кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу.

 

1. Оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу за умови дотримання замовником процедури приєднання зазначеної в кодексі системи передачі та кодексі систем розподілу.

Відмова в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу з підстав прямо не передбачених цим законом та/або кодексом системи передачі не допускається.

Відмова в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу повинна містити посилання на конкретну норму цього закону та кодексу систем передачі, яка не дотримана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідної послуги з приєднання електроустановок замовника.

Залишення оператором системи передачі або оператором системи розподілу  заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачі або системи розподілу з будь-яких підстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, відмова у її прийнятті не допускається.

За порушення вимог абзацу другого, третього та четвертого цієї частини посадові особи оператора системи передачі та оператора системи розподілу несуть відповідальність визначену законом.

 

Норма відсутня

6-1. Для цілей узгодження із заінтересованими особами, зокрема з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання (далі-проектної документації), отримання від заінтересованих осіб, зокрема органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів та відомостей, вихідних даних, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні та транспортні мережі, умов та обмежень, дозволів необхідних для розроблення та подальшого узгодження проектної документації та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, обміну відповідною інформацією, документами та відомостями запроваджується механізм «єдиного вікна».

Механізм «єдиного вікна» надає можливість взаємодії розробників проектної документації, її замовників, операторів систем розподілу, виконавців будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт із заінтересованими особами, зокрема з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, шляхом подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» проектної документації, документів та відомостей, інформаційних повідомлень, звернень, заяв, запитів та отримання необхідної інформації, документів, відомостей, узгоджень, дозволів, отримання яких передбачено законодавством.

Порядок функціонування Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації», визначається цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

7. Замовник має право обрати серед суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства, виконавця проектних робіт для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання. При цьому сума витрат замовника, пов’язаних з виконанням проектних робіт, виключається із загальної величини плати за нестандартне приєднання.

 

У такому разі замовник на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання забезпечує розроблення та узгодження з оператором системи розподілу та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики, а оператор системи розподілу забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), у тому числі електричних мереж лінійної частини приєднання, а також здійснює первинне підключення об’єкта замовника.

 

 

Норма відсутня

 

7. Замовник має право обрати серед суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства, виконавця проектних робіт для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання у разі будівництва, реконструкції електроустановок замовника потужністю 400 кВт і більше. При цьому сума витрат замовника, пов’язаних з виконанням проектних робіт, виключається із загальної величини плати за нестандартне приєднання.

 

У такому разі замовник на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання забезпечує розроблення та узгодження з оператором системи розподілу та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики, а оператор системи розподілу забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), у тому числі електричних мереж лінійної частини приєднання, а також здійснює первинне підключення об’єкта замовника.

 

Розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) потужністю до 400 кВт,  а також заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення  відповідних об’єктів електроенергетики здійснюється виключно оператором системи розподілу.

 

17.Оператор системи передачі, оператори систем розподілу щороку до 1 лютого надають Регулятору розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року для врахування дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання, під час перегляду відповідної складової тарифів на передачу та розподіл електричної енергії

Норма відсутня

 

….

17. Оператор системи передачі, оператори систем розподілу щороку до 1 лютого надають Регулятору розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року для врахування дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання, під час перегляду відповідної складової тарифів на передачу та розподіл електричної енергії

Регулятор в обов’язковому порядку здійснює перевірку обґрунтованості та достовірності відображених у відповідному звіті розмірів фактичних витрат оператора системи передачі та оператора системи розподілу на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

20. Оператор системи передачі, оператори систем розподілу оприлюднюють та оновлюють всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи передачі та систем розподілу, а також інформацію про елементи своїх систем з прив’язкою до географічних даних згідно з вимогами кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу. Оператор системи передачі, оператори систем розподілу несуть відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації.

 

20. Оператор системи передачі, оператори систем розподілу оприлюднюють та оновлюють всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи передачі та систем розподілу, а також інформацію про елементи своїх систем з прив’язкою до географічних даних згідно з вимогами кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу. Оператори системи передачі, оператори системи розподілу несуть відповідальність за не оприлюднення вказаної інформації, а також за достовірність оприлюдненої інформації.

 

Норма відсутня

21. У випадку, якщо земельна ділянка або  електроустановки замовника, які потрібно приєднати, знаходяться на території електрифікованій (або території, що планується до електрифікації) іншим замовником (замовниками), оператор системи розподілу не має права відмовити у приєднанні на цій підставі.

Стаття 77. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії

 

Стаття 77. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії

 

2. Правопорушеннями на ринку електричної енергії є:

1) порушення ліцензіатами відповідних ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

2) недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

3) порушення вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж електроенергетичних підприємств та споживачів, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах;

4) крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об’єктів електроенергетики, споживання електричної енергії без приладів обліку;

5) розкомплектування та пошкодження об’єктів електроенергетики, розкрадання майна таких об’єктів;

6) пошкодження приладів обліку, використання приладів обліку електричної енергії, неповірених або неатестованих в установленому порядку;

7) неподання або несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, а також надання недостовірної інформації у такій звітності;

8) необґрунтована відмова в доступі до системи передачі або системи розподілу або у приєднанні до системи передачі або системи розподілу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

2. Правопорушеннями на ринку електричної енергії є:

1) порушення ліцензіатами відповідних ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

2) недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

3) порушення вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж електроенергетичних підприємств та споживачів, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах;

4) крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об’єктів електроенергетики, споживання електричної енергії без приладів обліку;

5) розкомплектування та пошкодження об’єктів електроенергетики, розкрадання майна таких об’єктів;

6) пошкодження приладів обліку, використання приладів обліку електричної енергії, неповірених або неатестованих в установленому порядку;

7) неподання або несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, а також надання недостовірної інформації у такій звітності;

8) необґрунтована відмова в доступі до системи передачі або системи розподілу або у приєднанні до системи передачі або системи розподілу, відмова в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу з підстав прямо не передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом системи передачі, залишення оператором системи передачі або оператором системи розподілу  заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачі або системи розподілу з будь-яких підстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, відмова у її прийнятті;

8-1)Не оприлюднення інформації або оприлюднення недостовірної інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі оператора систем розподілу напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці оператора систем розподілу) інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі

 

 

 

4. Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів) у таких розмірах:

 

4. Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів) у таких розмірах:

 

4) від 5 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню:

а) за провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії за відсутності остаточного рішення про сертифікацію, прийнятого щодо відповідного суб’єкта;

б) за порушення ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню;

в) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

г) за відмову в доступі до системи передачі або системи розподілу в непередбачених законом випадках;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

….

4) від 5 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню:

а) за провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії за відсутності остаточного рішення про сертифікацію, прийнятого щодо відповідного суб’єкта;

б) за порушення ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню;

в) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

г) за відмову в доступі до системи передачі або системи розподілу в непередбачених законом випадках, відмову в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу з підстав прямо не передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом системи передачі, залишення оператором системи передачі або оператором системи розподілу  заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачі або системи розподілу з будь-яких підстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, відмова у її прийнятті;

д) за не оприлюднення інформації або оприлюднення недостовірної інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі оператора систем розподілу напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці оператора систем розподілу) інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі

 

 

 

Відсутній

РОЗДІЛ ХVІІ Механізм «єдиного вікна»

 

 

Стаття 78. Реалізація механізму «єдиного вікна»

 

1. Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» функціонує у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

 

 

2.Технічним адміністратором Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» є державне унітарне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації та здійснює заходи з його адміністрування, його технологічне забезпечення, технічну підтримку (впровадження, якісну та безперебійну роботу, оновлення, модифікацію, усунення помилок, забезпечення цілісності та автентичності вихідного програмного коду), а також збереження та захист інформації, відомостей (даних).

 

3. Інформація, відомості (дані), які містяться в Єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації», зберігаються постійно, електронні документи зберігаються відповідно до законодавства у сфері архівної справи та діловодства.

 

4. Програмними засобами Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» автоматично блокується можливість подання замовником та/або розробником електронного документа у разі не підтвердження справжності КЕП та/або електронної печатки під час підписання такого документа шляхом накладення КЕП та/або електронної печатки.

 

5. Єдиний державний інформаційний веб-портал  «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» ведеться українською мовою та функціонує цілодобово сім днів на тиждень.

 

6. Для здійснення взаємодії заінтересованих осіб, передбаченої частиною 6-1 статті 21 цього Закону, забезпечується можливість обміну інформацією з відповідними інформаційно-телекомунікаційними системами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

 

7. Проектна документація, заяви (запити) подаєються розробником або замовником проектної документації, виконавцями будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт заінтересованим особам через Єдиний державний інформаційний веб-портал  «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» у формі електронного документа з накладеним КЕП чи електронної печатки з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Проходження в діловодстві заінтересованої особи одного і того ж документа в електронній та паперовій формі не допускається.

 

 

8. Під час взаємодії розробників проектної документації, її замовників, виконавців будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт та заінтересованих осіб, зокрема органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з використанням механізму "єдиного вікна" забезпечується додержання вимог щодо конфіденційності інформації.

 

9. Запитувана інформація, документи та відомості, вихідні дані, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні та транспортні мережі, умови та обмеження, дозволи необхідні для розроблення та подальшого узгодження проектної документації та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт надаються заінтересованими особами, зокрема органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями за результатами розгляду електронних документів через Єдиний державний інформаційний веб-портал  «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» протягом п’яти робочих днів з моменту надходження заяви (звернення, запиту), якщо менший строк для їх надання не передбачений законодавством.

За несвоєчасне надання або не надання запитуваних документів та відомостей, вихідних даних, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні та транспортні мережі, умов та обмежень, дозволів необхідних для розроблення та узгодження проектної документації та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, несвоєчасне узгодження проектної документації посадові особи органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність визначену законом.

 

10.Проектна документація подається заінтересованим особам  її розробником або замовником в електронній формі через Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації».

Заінтересовані особи протягом 10 робочих днів з дня подання проектної документації розглядають її та за результатами розгляду узгоджують проектну документацію або надають свої зауваження та пропозиції.

Зауваження та пропозиції повинні обов’язково містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

Розробник проектної документації за необхідності здійснює її коригування та приведення у відповідність до вимог стандартів та нормативних документів з урахуванням наданих зауважень. Повторне узгодження проектної документації здійснюється за бажанням замовника та/або розробника, але у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту її повторного подання. 

Розробник проектної документації несе відповідальність за повноту врахування наданих заінтересованою особою зауважень та рекомендацій, відповідність проектної документації вимогам стандартів та нормативних документів.

У випадку не узгодження заінтересованою особою або не надання зауважень у передбачений цією статтею строк, проектна документація вважається узгодженою відповідною заінтересованої особою.

Відповідальність за можливі збитки завдані внаслідок несвоєчасного узгодження або неузгодження проектної документації заінтересованою особою, в тому числі збитки спричинені виконанням будівельно-монтажних робіт несе така заінтересована особа.

Узгодження проектної документації здійснюється заінтересованими особами самостійно та незалежно від її узгодження іншими заінтересованими особами.

 

11. Матеріали, складені за результатами виконання топографо-геодезичних робіт, необхідні для цілей розроблення проектної документації, виконання будівельно-монтажних робіт, у випадку якщо проведення топографо-геодезичних робіт передбачено вимогами стандартів та нормативних документів не підлягають погодженню органами державної влади або органами місцевого самоврядування, установами та організаціями та затверджуються замовниками таких робіт.

Внесені до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» матеріали, складені за результатами виконання топографо-геодезичних робіт входять до складу геопросторових даних містобудівного кадастру, які можуть використовуватись для розроблення проектної документації без виконання топографо-геодезичних робіт на відповідній території.

 

12. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації узгоджують проектну документацію, надають інформацію, документи та відомості, вихідні дані, умови, обмеження та дозволи необхідні для розроблення проектної документації  та виконання будівельно-монтажних робіт виключно через єдиний державний інформаційний веб-портал Єдине вікно замовників та розробників проектної документації».

 

13. Дія положень цієї статті не поширюється на випадки узгодження проектної документації із власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок. Узгодження проектної документації із землевласниками (землекористувачами) здійснюється відповідно до законодавства.

 

14. У випадку, якщо інформацію, документи та відомості, вихідні дані в тому числі про наявні та запроектовані інженерні та транспортні мережі, умови та обмеження, що є необхідними для розроблення проектної документації та подальшого виконання будівельно-монтажних робіт можливо отримати із загальнодоступних  національних інформаційних систем, реєстрів та систем органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій або якщо така інформація, документи та відомості оприлюднені в мережі Інтернет та такі відомості є достатніми для розроблення відповідної проектної документації та виконання будівельно-монтажних робіт узгодження проектної документації із заінтересованими особами не вимагається.

 

15. Для розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника та проектування лінійної частини приєднання до точки приєднання електроустановок замовника, розташованих на межі земельної ділянки замовника, а також для подальшого узгодження проектної документації із заінтересованими сторонами, наявність розробленого та погодженого проекту будівництва та схеми вертикального планування не вимагається.

 

 

Стаття 79. Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно замовників та розробників проектної документації».

 

 

1. Функціональними можливостями єдиного державного порталу «Єдине вікно замовників та розробників проектної документації» забезпечується:

1) електронний документообіг між замовниками або розробниками проектної документації та заінтересованими особами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

2) передача результатів топографо-геодезичних робіт їх виконавцями відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, отримання відомостей про раніше виконані топографо-геодезичні роботи на відповідній території та матеріалів, складених за результатами їх виконання;

3) отримання, розгляд уповноваженими особами електронних документів, поданих замовником або розробником (крім тих, які опрацьовуються автоматично), з автоматичною фіксацією часу відправлення та часу отримання, цілісність та автентичність електронних документів;

5) автоматичне направлення повідомлення про стан розгляду електронних документів та прийняте за результатами їх розгляду відповідне рішення на адресу електронної пошти та вебсторінку користувача;

6) електронна інформаційна взаємодія з іншими електронними інформаційними системами.

7) інтеграція з Єдиним державним порталом адміністративних послуг, іншими інформаційними системами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, електронними платіжними системами, що дають можливість сформувати платіжний документ та оплатити його;

8) подання проектної документації, її розгляд та одночасне узгодження заінтересованими особами, зокрема органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) отримання вихідних даних про існуючі та раніше запроектовані інженерні мережі;

10) подання уповноваженому органу місцевого самоврядування повідомлення про порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням будівельно-монтажних та пусконалагоджуваних робіт відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

11) подання замовниками або розробниками проектної документації, виконавцями будівельно-монтажних робіт документів, відомостей, заяв, запитів та отримання зворотної інформації, документів, відомостей та відповідей, необхідних погоджень, обов’язковість отримання яких передбачена законодавством;

12) отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів та відомостей, вихідних даних, в тому числі про існуючі та раніше запроектовані інженерні мережі, необхідних для розроблення проектної документації та виконання будівельно-монтажних робіт,  у випадку якщо така інформація не оприлюднена в мережі Інтернет або відсутня у містобудівному кадастрі, національних публічних реєстрах, інших реєстрах та системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпеченням можливості їх отримання заявниками.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343)

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

17) відсутній

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

термін «лінійний об’єкт енергетичної інфраструктури» вживається у значенні наведеному в Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»

Стаття 22. Містобудівний кадастр

 

Стаття 22. Містобудівний кадастр

 

2. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру, та іншими суб’єктами, визначеними цим Законом.

Типове положення про службу містобудівного кадастру затверджується Кабінетом Міністрів України.

Містобудівний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

Норма відсутня

2. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру, та іншими суб’єктами, визначеними цим Законом.

Типове положення про службу містобудівного кадастру затверджується Кабінетом Міністрів України.

Містобудівний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

Містобудівний кадастр також включає геопросторові дані про інженерно-геологічні умови, об’єкти інженерно-транспортної  інфраструктури, наявні та запроектовані інженерні мережі, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, розподіл потужностей інженерних мереж, інформацію про наявні вільні потужності та видані технічні умови.    

Оновлення зазначених геопросторових даних здійснюється уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі інформації, поданої суб’єктами природних монополій, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями протягом п’яти календарних днів з моменту її подання. Оновлення інформації може здійснюватися шляхом електронної інформаційної взаємодії у режимі реального часу між інформаційно-телекомунікаційною системою ведення містобудівного кадастру та електронними інформаційними системами суб’єктів природних монополій, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

 

Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності

 

Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності

 

3. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, крім випадків:

4) надання земельної ділянки для розміщення лінійних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі, зв’язку);

 

3. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, крім випадків:

4) надання земельної ділянки для розміщення лінійних об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі, ліній зв’язку)

 

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт

 

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт

 

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

 

Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

Норма відсутня

 

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури,  ліній зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності здійснюється без набуття права власності чи користування земельною ділянкою.

Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування встановлюється Кабінетом Міністрів України

Нове будівництво лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, що здійснюється відповідно до містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади,  генерального плану міста, детального плану території, плану розвитку мереж тощо), в тому числі в межах червоних ліній, коридорів інженерних комунікацій на земельних ділянках державної чи комунальної власності, не наданих у власність або користування фізичних та юридичних осіб здійснюється без набуття права власності чи користування такими земельними ділянками.

Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт

 

Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт

 

3. Для отримання дозволу подається заява, до якої додаються:

1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію

 

3. Для отримання дозволу подається заява, до якої додаються:

1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію, копія договору про встановлення земельного сервітуту;

 

У разі здійснення нового будівництва лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури відповідно до містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади,  генерального плану міста, детального плану території, плану розвитку мереж тощо) на земельній ділянці державної чи комунальної власності, не наданій у власність або користування фізичних та юридичних осіб копія документа, що посвідчує право власності чи користування такою земельною ділянкою не подається.

 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 49, ст.517)

Стаття 26-1. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Стаття 26-1. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

1. Порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - дозвіл), крім випадків, встановлених абзацами другим - четвертим частини першої цієї статті.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються:

особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у встановленому законодавством порядку;

Відсутня

.

 

1. Порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - дозвіл), крім випадків, встановлених абзацами другим - четвертим частини першої цієї статті.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються:

особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у встановленому законодавством порядку;

особами, які здійснюють будівельно-монтажні роботи з будівництва лінійних об’єктів інженерної інфраструктури. Про початок виконання таких робіт особа, яка має намір їх здійснювати не пізніше ніж за один робочий день повідомляє про це відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради. У такому разі право на порушення об’єктів благоустрою виникає з дати, зазначеної як дата початку виконання будівельно-монтажних робіт відповідною особою.

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 5-6, ст.46)

Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні

Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні

До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань.

Відсутня

 

До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань.

Роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності не потребують отримання замовниками та/або виконавцями таких робіт дозволу органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування на їх проведення.

Матеріали, складені за результатами виконання робіт із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності не підлягають погодженню органами державної влади або органами місцевого самоврядування, установами та організаціями та затверджуються замовниками таких робіт та включаються до складу геопросторових даних містобудівного кадастру.

Закон України

"Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.42)

Стаття 1. Види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам

 

Стаття 1. Види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам

 

1. Споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:

 

 

 

15) державні цільові та інші програми енергозбереження.

16) норма відсутня

1. Споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації, в тому числі шляхом розміщення розпорядниками (володільцями) у відкритому доступі в мережі Інтернет  про:

 

15) державні цільові та інші програми енергозбереження;

16) відомості про наявні та запроектовані інженерні мережі, включаючи всю наявну проектну документацію щодо таких мереж, а також всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі.

 

Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 37, ст.277)

Стаття 6. Доступ до геопросторових даних та метаданих

 

Стаття 6. Доступ до геопросторових даних та метаданих

 

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування оприлюднюють у мережі Інтернет усі геопросторові дані та метадані, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом

 

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій оприлюднюють у мережі Інтернет усі геопросторові дані та метадані, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом

4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані, які є у їх володінні, із додержанням вимог частини третьої цієї статті.

 

 

4. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування  та юридичні особи  публічного права, суб’єкти природних монополій зобов’язані, а фізичні особи та інші юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані, які є у їх володінні, із додержанням вимог частини третьої цієї статті.

 

5.Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати у мережі Інтернет геопросторові дані та метадані, передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і відображати їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.

 

 

Норма відсутня

 

5.Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи  публічного права, суб’єкти природних монополій зобов’язані оприлюднювати у мережі Інтернет геопросторові дані та метадані, передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і відображати їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі

За не оприлюднення геопросторових даних та метаданих, щодо яких законом встановлена обов’язковість їх оприлюднення, посадові особи органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, суб’єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.

6. У разі якщо геопросторові дані та метадані не належать до видів даних, передбачених статтею 5 та додатком до цього Закону, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднити такі дані на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і мають право відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі

 

6. У разі якщо геопросторові дані та метадані не належать до видів даних, передбачених статтею 5 та додатком до цього Закону, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи  публічного права, суб’єкти природних монополій  зобов’язані оприлюднити такі дані на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і мають право відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі

 

7. У разі якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має власного геопорталу, він має право звернутися до будь-якого іншого держателя геопорталу відповідно до його галузевого або територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі домовленості, для виконання інших дій із ними

 

7. У разі якщо орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, юридична особа  публічного права, суб’єкт природних монополій  не має власного геопорталу, він має право звернутися до будь-якого іншого держателя геопорталу відповідно до його галузевого або територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі домовленості, для виконання інших дій із ними

 

8. Зменшення обсягу та/або зниження якості наявних у органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі Інтернет не допускається

 

8. Зменшення обсягу та/або зниження якості наявних у органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, суб’єктів природних монополій геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі Інтернет не допускається.

 

9. У разі якщо геопросторові дані органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування наявні у формі, що дає можливість відобразити їх у векторному вигляді, зазначеними органами забезпечується оприлюднення таких даних у мережі Інтернет у векторному вигляді

 

9. У разі якщо геопросторові дані органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи  публічного права, суб’єкта природної монополії  наявні у формі, що дає можливість відобразити їх у векторному вигляді, зазначеними органами забезпечується оприлюднення таких даних у мережі Інтернет у векторному вигляді.

 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» » (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

10) інфраструктурні проекти:

будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше;

 

3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

10) інфраструктурні проекти:

будівництво повітряних ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше.

 Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України

та інших законодавчих актів щодо спрощення земельних відносин, запровадження механізму єдиного вікна з метою

узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовників»

 

1.      Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

 

Станом на 2019 рік в рейтингу Світового банку простоти ведення підприємницької діяльності «Doing business» за параметром легкості приєднання до електричних мереж Україна займає 128 місце із 189 країн світу.

При цьому, зазначена позиція України залишається майже не змінною з 2016 року.

Процедура приєднання до електричних мереж є складною, забюрократизованою та довготривалою. В деяких випадках приєднання до електричних мереж може тривати роками. При цьому, вартість приєднання до електричних мереж для бізнесу є однією з найвищих у світі.

Зазначене негативно впливає на загальну позицію України в рейтингу, гальмує розвиток бізнесу та знижує інвестиційну привабливість країни в цілому. Зокрема, забюроракратизована процедура приєднання до електричних мереж, яка існує на сьогодні, є максимально часозатратною, а тому робить ціну ведення бізнесу в Україні дуже високою.

Україна відстає від передових країн стосовно процедури приєднання до електромереж, а тому необхідність вирішення питання є нагальною.

Одним з наших головних пріоритетів має бути забезпеченя умов, коли послуги, пов’язані з приєднанням до електричних мереж, надаються компаніям у найкоротший можливий термін та у найбільш зручний та простий спосіб. Це сприятиме посиленню конкурентних переваг України та її привабливості для іноземних інвесторів, оскільки часозатратність отримання послуги з приєднання є дуже важливим критерієм для залучення інвесторів.

Однак, це питання стосується не лише інвестицій. Очевидно, що коли процедури, правила та норми є чіткими і зрозумілими, створення бізнесу полегшується не лише для великих компаній, але й менших, які відповідно мають менше капіталу та ресурсів. Створюючи відкрите та справедливе економічне середовище, легкість ведення бізнесу може принести користь великому та малому бізнесу, а також споживачам шляхом збільшення доступу до економічних можливостей.

Крім цього, це дозволить зменшити корупційні ризики, адже велика кількість кроків та складних процесів робить систему сприятливою для корупції.

Отже, спрощення процедури приєднання до електромереж є ключовим компонентом боротьби з корупцією.

На сьогоднішній день для приєднання, наприклад, невеликої пекарні чи виробничого приміщення (цеху) до електричних мереж підприємцю необхідно витратити більше 280 днів.

            Серед основних негативних факторів, які впливають на процедуру приєднання електроустановок замовників до електричних мереж слід відмити:

складну і забюрократизовану процедуру оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики;

непрозору та забюрократизовану процедуру узгодження проектно-кошторисної документації із заінтересованими сторонами, зокрема органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

наявність необґрунтованих та складних бюрократичних процедур, значної кількості необхідних погоджень, довідок тощо.

 

2.      Цілі та завдання прийняття проекту закону

 

Метою прийняття зазначеного законопроекту є суттєве спрощення процедури приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, скорочення кількості процедур, документів та погоджень,  істотне зменшення витрат часу замовників на приєднання, зняття штучних обмежень та усунення бар’єрів в процедурі приєднання до електричних мереж, запровадження механізму «єдиного вікна» для подачі замовника звернень, заяв, запитів, отримання інформації, вихідних даних, необхідних для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт, узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та переоснащення електроустановок замовників.

 

3.      Загальна характеристика і основні положення проекту закону.

 

Проектом закону пропонуються наступні положення:

 

1.      Передбачити можливість розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності у користування для розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури без отримання у органів виконавчої влади або місцевого самоврядування дозволу на його розробку;

2.      Передбачити застосування принципу мовчазної згоди при затвердженні відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та наданні їх у користування операторам систем розподілу для будівництва та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури;

3.      Скоротити строк внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру до одного дня та врегулювати питання надання відмов в державній реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

4.      Врегулювати поняття лінійного об’єкту енергетичної інфраструктури, визначивши, що таким об’єктом визнається комплекс об’єктів енергетичної інфраструктури, включаючи наземні, надземні та підземні об’єкти, пов’язані повітряними та кабельними лініями та призначені для передачі та розподілу електричної енергії, а також будівлі та споруди, площею до 30 м2, в тому числі, але не виключно, електричні підстанції, трансформаторні підстанції, розподільчі пункти та пристрої, споруди опорних конструкцій, допоміжне обладнання, зв’язані з ними єдиним технологічним процесом, які забезпечують безпечну та надійну експлуатацію, виробництво, передачу і розподіл електричної та теплової енергії;

5.      Визначити чітку та прозору процедуру укладення договору про встановлення земельного сервітуту на земельних ділянках державної та комунальної власності;

6.      Встановити, що розроблення та узгодження проектної документації лінійної частини приєднання електроустановок замовника потужність до 400 кВт, відведення земельних ділянок для їх розміщення здійснюється виключно оператором систем розподілу;

7.      Запровадити механізм «єдиного вікна» для:

-         подання замовниками та розробниками проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання (далі-проектної документації) заяв, запитів, отримання вихідних даних, інформації та відомостей, необхідних для здійснення проектування та виконання будівельно-монтажних робіт;

-         узгодження із заінтересованими сторонами, зокрема органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проектної документації;

8.      Передбачити можливість будівництва лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури на землях державної та комунальної власності без необхідності їх відведення, у разі якщо таке будівництво здійснюється відповідно до містобудівної документації;

9.      Скасувати необхідність отримання дозволу на порушення елементів благоустрою у разі здійснення будівельно-монтажних робіт з будівництва лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, замінивши його механізмом повідомлення про початок виконання таких робіт.

10. Скасувати необхідність погодження матеріалів топографо-геодезичних робіт з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

11. Скасувати необхідність проведення оцінки екологічного впливу при будівництві кабельних ліній;

12. Розширити перелік суб’єктів, які зобов’язані здійснювати оприлюднення геопросторових даних, що наявні в їх розпорядженні та володінні;

13. Передбачити відповідальність операторів системи розподілу та системи передачі за не оприлюднення інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі оператора систем розподілу напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці оператора систем розподілу) інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі та наданні необґрунтованої відмови у приєднанні електроустановок замовників до електричних мереж;

14. Передбачити відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за несвоєчасне узгодження або неузгодження проектної документації;

 

 

4.      Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини у даній сфері правового регулювання, є:

Земельний кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»;

Закон України «Про державний земельний кадастр»;

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

Закон України «Про ринок електричної енергії»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення";

Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Необхідність зміни інших законодавчих актів для вирішення проблеми, порушеної у законопроекті, відсутня

 

5.      Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із державного чи місцевих бюджетів.

Фінансування робіт із створення програмного забезпечення електронної системи буде здійснюватися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних донорських організацій.

 

6.      Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту закону

 

Ухвалення даного проекту закону дозволить суттєво скоротити строки приєднання до електричних мереж, сприятиме розвитку бізнесу та покращенню інвестиційної привабливості України за рахунок покращення позицій в рейтингу Doing business.